Producten en diensten

Effectmetingen

Het plegen van een interventie heeft tot doel dat er bij de cliënt een verandering optreedt. Denk bij interventies niet alleen aan medische behandelingen, maar ook aan coaching, middelen of apparatuur.

Soffos kan objectief wetenschappelijk meten welke verschillen optreden en of die significant zijn.

Wij hanteren daarbij -in overleg met de opdrachtgever- afzonderlijk of in combinatie diverse methoden, zoals:

 • cliënten op verschillende momenten vragenlijsten laten invullen
 • professionals een scoringslijst laten invullen
 • klinische parameters van de cliënt laten meten, zoals:
  • medicijngebruik
  • bloedsuikerwaarde
  • hart ritme variatie
  • bloeddruk
 • Wij rapporteren aan de professional de resultaten van de interventie bij een individuele cliënt in de vorm van een verslag.
 • Wij maken op basis van de rapportages van een aantal cliënten van een professional een geanonimiseerd verslag met (statistisch) onderbouwde conclusies over zijn resultaten.
 • Wij kunnen een benchmark uitvoeren op de resultaten van een professional ten opzichte van de groep vergelijkbare professionals. Gegevens zijn uiteraard geanonimiseerd.
 • Naarmate onze databank groeit, kunnen wij statistisch onderbouwde uitspraken doen of het effect van een type interventie alleen bij bepaalde aandoeningen optreedt danwel heel breed voor veel aandoeningen.

Projectoverzicht

Vragenlijsten zijn bij ons gekoppeld aan projecten. Een overzicht van projecten met een beschrijving van de bijbehorende vragenlijsten vindt u hieronder. Sommige projecten hebben een besloten karakter en zijn alleen toegankelijk voor daartoe gemandateerde gebruikers en sommige vragenlijsten zijn zo specifiek op maat gemaakt dat we die hier niet opnemen.

Bent u er niet zeker van of u de juiste vragenlijst kiest, neem dan gerust contact met ons op.

Big Data

Registreren, gegevens verzamelen heeft alleen zin als je er ook wat mee doet.

Vrijwel alle professionals leggen de resultaten van het intakegesprek met hun cliënt / patiënt in een dossier vast en maken op basis daarvan een behandelplan. Gedurende de interventie worden daar allerlei data aan toegevoegd tot aan het afronden van de interventie. Naarmate je meer dossiers hebt wordt je databestand ook steeds groter, maar wat doe je er dan mee. Big data is eigenlijk een goudmijn, want het kan veel zeggen bijvoorbeeld over de manier waarop je werkt, je doelgroep, de resultaten die je bereikt, je sterke en minder goed ontwikkelde punten en de behandelduur. Je kunt de data ook afzetten tegen je bedrijfsresultaat of voor marketingdoeleinden gebruiken. Maar hoe ontsluit je al die data? Cliënten van Soffos hebben in dat opzicht een streep voor. In onze databank zijn immers de data uit de vragenlijsten die zij hebben laten invullen, al opgeslagen. Die kunnen we bewerken, er eventueel nog andere informatie aan toevoegen en dat geheel analyseren.

Zit u op een berg data en wilt u daar meer van weten, dan kunnen wij die ook voor u analyseren. Met u formuleren we welke informatie u uit de data wilt hebben en maken we een schatting van de tijd die we daarvoor nodig hebben., Hoe “bigger" de data, des te meer informatie kan je er aan ontlenen. Stel dat van een groot aantal leden van een beroepsgroep de data verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Dan zou je niet alleen uitspraken kunnen doen over de effectiviteit van de behandeling, maar deze ook kunnen afzetten tegen kosten en maatschappelijke winst. Bij zorgvuldig gebruik kan die kennis veel winst opleveren.

PROM, vraag het de cliënt

Vorm en inhoud van de zorg worden niet langer meer uitsluitend bepaald door zorgaanbieders en financiers. Het besef groeit dat ervaringen van de gebruikers daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Daar moet je dan wel naar vragen. Een veel gebruikt instrument daarvoor is een PROM (Patient Reported Outcome Measure). Een PROM is een vragenlijst die meestal voor, tijdens en na afloop van de behandeling wordt afgenomen. De verkregen antwoorden kunnen voorafgaand aan de behandeling inzicht geven in de klacht en het behandeldoel mee bepalen. Tussentijds kan er indien nodig worden bijgestuurd en na afloop kan het effect worden gemeten. Daarmee is het een heel geschikt instrument om het effect van zorg te meten. Een PROM komt niet in de plaats van een diagnose. Het voegt inzicht toe op basis van cliëntervaringen op het gebied van hun fysieke en/of mentale welbevinden en/of functioneren .

Soffos heeft al bijna 10 jaar ervaring met deze methodiek. We noemden het toen alleen geen PROM. Ons systeem van ontwikkelen en afnemen van vragenlijsten, van dataverwerking, -analyse en -opslag en van rapportage is er volledig op ingericht. Een PROM hoef je overigens niet alleen in de zorg in te zetten. Ook in het onderwijs, het welzijn en bij coaching is het zeer goed toepasbaar.

Wilt u weten of wij ook voor u iets kunnen betekenen? Vraag het ons gerust.

Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel 0614449509

Klanttevredenheidsonderzoek

Wilt u weten of uw cliënten tevreden zijn met uw producten en diensten?
Wij kunnen het voor u onderzoeken.

Literatuuronderzoek

Wij voeren literatuuronderzoek uit en publiceren over de resultaten.